A. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Vị trí: Tầng 2 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 211, 208, 204

a) Thực hiện các công việc về đào tạo
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đảo tạo dài hạn của Trường;
- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu;
- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ đào tạo;
- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;
- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tống hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trường.

b) Thực hiện các công việc về Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
- Tổ chức thu thập tư liệu, tài liệu, hình ảnh có liên quan đến hoạt dộng kinh doanh du lịch và khách sạn. Biên tập và cung cấp thông tin đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên để ứng dụng vào công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao; chuyển giao công nghệ; nghiên cứu thị trường lao động, quan hệ trong công tác liên doanh, liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài.
- Chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất các đề tài khoa học cấp trường nhằm xây dựng các biện pháp, công nghệ quản lý giảng dạy tiên tiến, để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
- Tổ chức việc đăng ký và thực hiện các đề tài khoa học cấp Bộ có liên quan đến chuyên ngành đào tạo của nhà trường, nhằm đáp ứng nhu cầu khoa học, công nghệ của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khách sạn và yêu cầu của ngành.
- Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến các ngành nghề mà trường đào tạo nhằm mục đích liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường và thực hiện đào tạo sát với yêu cầu thực tế.
- Tổ chức các hội thảo có sự tham gia của người nước ngoài.
- Làm nhiệm vụ đầu mối phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức hợp tác quốc tế về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
- Tổ chức đưa đón các đoàn khách quốc tế, làm các thủ tục cho giáo viên, cán bộ nhân viên Nhà trường đi công tác, học tập ở nước ngoài.
- Quản lý học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Trường.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
B. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Vị trí: Tầng 1 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 107, Tổ Bảo vệ (102, 303), Tổ Tổ chức cán bộ (101), Tổ Hành chính quản trị (112, 110), Tổ Tài chính kế toán (212, 214)

a) Thực hiện công tác Tổ chức cán bộ
- Căn cứ vào chế độ, chính sách của pháp luật, quy định của cơ quan có thẩm quyền và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, tham mưu cho Hiệu trưởng về mô hình tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của trường, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, sáp xếp tổ chức, bố trí cán bộ theo đúng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ, nghiên cứu, đề xuất công tác quy hoạch đào tạo và bôi dưỡng cán bộ, giảng viên, giáo viên; xây dựng kế hoạch về nhân sự dài hạn và hàng năm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.
- Chủ trì phối hợp với phòng, khoa, bộ môn, trung tâm để xây dựng quy định về tiêu chuấn chức danh trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên dụng hàng năm theo kế hoạch được duyệt; soạn thảo hợp đồng và các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng lao động.
- Giúp Hiệu trưởng tổ chức và tống kết các phong trào thi đua của Nhà trường, chuẩn bị các báo cáo sơ, tổng kết công tác hoạt động chung củua Nhà trường theo yêu cầu của Bộ VHTTDL và Tổng cục GDNN - Bộ LĐTBXH. Thực hiện các thủ tục phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà giáo, các chức danh giảng viên, giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính.
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình công tác, năm tình hình hoạt động và đề xuất các biện pháp điều hành, xử lý các tình huống cụ thể xảy ra trong nhà trường. Điều hoà, phối hợp công tác giữa các đơn vị, làm lịch sinh hoạt công tác, làm thư ký ghi biên bản cho các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Thực hiện công tác Tài chính, kế toán
- Thực hiện quản lý thống nhất các quy định về tài chính, kế toán của trường theo đúng chế độ, chính sách của pháp luật. Lập kế hoạch thu, chi hàng năm, hàng quý của trưòng theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và hướng dẫn của cấp trên.
- Tổ chức thực hiện thu, chi các khoản mục nguồn kinh phí được cấp, học phí của sinh viên, học sinh và các nguồn thu khác theo quy định của nhà nước. Lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán tài chính của nhà nước, cân đối nguồn thu và dự kiến chi phí phù hợp với đặc điểm hoạt động của trường.
- Tham mưu cho Hiệu trường thực hiện công tác tài chính kế toán đáp ứng các dự án phát triển của nhà trường theo kế hoạch ngắn, trung và dài hạn.
- Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị... của tất cả các bộ phận trong trường và tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản thiết bị kỹ thuật định kỳ, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của Nhà nước và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Chấp hành các quy định báo cáo tài chính theo đúng quy định của các cơ quan nhà nước có liên quan.

c) Thực hiện công tác Hành chính, Quản trị
- Tổ chức tốt việc bảo đảm đầy đủ kịp thời, có chất lượng các nhu cầu về trang thiết bị, vật chất, phòng học, âm thanh, ánh sáng... bảo đảm cho các hoạt động của trường theo đúng kế hoạch.
- Lập kế hoạch, đề xuất việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật sau khi trao đổi thống nhất với các đơn vị có liên quan để báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện.
- Tổ chức việc bảo trì, lau chùi, bảo quản các trang thiết bị kỹ thuật trong nhà trường, phục vụ yêu cầu giảng dạy, làm việc của các đơn vị.
- Thực hiện công tác văn thư, in ấn, quản lý con dấu, công tác vệ sinh, công tác phục vụ, chăm sóc y tế. Tồ chức việc thực hiện các qui chế về quản lý hành chính, bảo đảm cho nhà trường hoạt động đồng bộ, liên tục có hệ thông, đạt hiệu quả cao.
- Tổ chức việc đưa đón giảng viên và giáo viên, cán bộ đi công tác theo kế hoạch của Hiệu trưởng; tổ chức phục vụ khánh tiết các Hội nghị của Trường.
- Tổ chức công tác thường trực bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự trong nhà trường.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
C. Phòng Công tác học sinh, sinh viên

- Vị trí: Tầng 1 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 111

a) Thực hiện công tác học sinh, sinh viên
- Tổ chức thực hiện việc giáo dục sinh viên, học sinh nâng cao nhận thức chính trị và tư tưởng. Xây dựng tính tích cực trong học tập và tu dưỡng rèn luyện nhân cách, đạo đức nghề nghiệp.
- Thực hiện công tác quản lý sĩ số HSSV các lớp học, theo dõi, đôn đốc việc nộp học phí của HSSV, làm thủ tục đề xuất việc miễn giảm học phí và duyệt cấp học bổng cho HSSV theo đúng quy định của nhà nước.
- Tổ chức công tác giáo dục ngoài giờ học, khuyến khích các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, xây dựng tình đoàn kết thân ái, sinh hoạt lành mạnh cho HSSV. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực, bảo đảm trật tự an ninh trong nhà trưòng.
- Phối hợp với các đơn vị trong trường, phát động phong trào học tập và rèn luyện đạo đức tác phong, noi gương người tốt việc tốt đối với HSSV; kiến nghị khen thưởng, kỷ luật và kịp thời để xuất biện pháp xử lý các HSSV vi phạm nội quy, qui chế của nhà trường và pháp luật của nhà nước.

b) Thực hiện công tác quản lý ký túc xá
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng phát triên ký túc xá nhà trường thành một Ký túc xá văn hoá, văn minh, an toàn, trật tự, vệ sinh, sạch, đẹp.
- Hàng năm phối hợp đề xuất nhu cầu sử dụng, trang bị mới, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị, nhà cửa và các công trình xây dựng khác để phục vụ cho công tác quản lý cùng như phục vụ cho học sinh, sinh viên sống trong khu Ký túc xá.
- Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa và lên phương án giải quyết kịp thời các hiện tượng vi phạm tài sản cùng như gây cháy nổ trong khu vực Ký túc xá.
- Tổ chức cuộc sống của HSSV trong Ký túc xá: Tổ chức đón tiếp, ký và thực hiện hợp đồng nội trú với học sinh, sinh viên theo quy định, bỏ trí sắp xếp phòng ở, phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác HSSV nội trú và nội quy Ký túc xá; đăng ký tạm trú theo quy định cho học sinh, sinh viên; lập danh sách học sinh, sinh viên trong Ký túc xá và quản lý dữ liệu băng máy tính để phục vụ tra cứu và gửi danh sách các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường khi có yêu cầu.
- Tổ chức và quản lý nhân sự làm nhiệm vụ trực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trong khu vực Ký túc xá. Phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu Ký túc xá và toàn trường.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao trong khu Ký túc xá; tổ chức các hoạt động xây dựng lôi sống lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xấu xâm nhập vào sinh viên; phối hợp với công an địa phương trong công tác phòng chống và xử lý các tệ nạn xã hội trong Ký túc xá.
- Phối hợp với GVCN đôn đốc thu các khoản kinh phí đối với học sinh, sinh viên nội trú trong Ký túc xá theo quy định.
- Theo dõi việc ăn ở, sinh hoạt, học tập cùa học sinh, sinh viên trong Ký túc xá; báo cáo kịp thời với Hiệu trường và các cơ quan chức năng về các hiện tượng không lành mạnh trong học sinh, sinh viên. Đề xuất với Nhà trường hình thức xử lý đối với những học sinh, sinh viên vi phạm quy định của Nhà trường.
- Phối hợp với y tế Nhà trường, tổ chức phòng dịch bệnh trong khu nội trú khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho y tế Nhà trường và cơ quan y tế địa phương áp dụng các biện pháp xử lý cần thiết.

c) Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
D. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

- Vị trí: Tầng 4 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 414, 409

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức làm các loại đề thi và hình thức thi các mô đun/môn học. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi cho từng mô đun/môn học, cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhàm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;
- Thường trực công tác khảo thí; quản lý và giám sát việc tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi. Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức các kỳ thi tự luận và trắc nghiệm trên máy tính. Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên, giáo viên;
- Phối hợp với các khoa chuyên môn; Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính, Tông hợp trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế;
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi kết thúc môn học, thi học kỳ, thi lại, học lại và thi tốt nghiệp;
- Tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi – kiểm tra đánh giá cho các đơn vị; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên và giáo viên trong Trường về công tác khảo thí;
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu triển khai các giải pháp toàn diện đảm báo chất lượng giáo dục (bao gồm: Phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giả chất lượng đào tạo, các điểu kiện đảm bảo chát lượng đào tạo...);
- Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chất lượng đào tạo;
- Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, giáo viên, công tác phục vụ học tập của học sinh, sinh viên;
- Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn vê Kiểm định chất lượng trường cao đẳng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo về đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm;
- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tồ chức các hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Nhà trường trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trường (Bao gồm: Thanh tra việc thực hiện mực tiêu, kế hoạch, nội dung phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục);
- Tham mưu cho Hiệu trưởng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác do Hiệu trưởng giao. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyất, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quản quản lý trong Trường;
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Phòng;
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.