A. Các Trung tâm trực thuộc

1. Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo thường xuyên
- Vị trí: Tầng 1 – Nhà E
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 503

2. Trung tâm thực hành nghề Du lịch
- Vị trí: Tầng 3 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 301

3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
- Vị trí: Tầng 1 – Nhà E
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 502

B. Chức năng – Nhiệm vụ

- Các Trung tâm, Khách sạn Trường được thành lập theo cơ cấu tổ chức của Trường đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
- Việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị này được quy định riêng theo quyết định của Hiệu trưởng và theo quy định của pháp luật.