Chương trình Đào tạo ngành Quản trị Lễ tân hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 10

Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 450 191 243 16
11106001 Chính trị 4 90 60 26 4
11106002 Pháp luật 2 30 22 6 2
11106004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 58 14 3
11106005 Tin học cơ bản 3 75 17 55 3
11106007 Tiếng Anh cơ bản 5 120 30 88 2
11206003 Giáo dục thể chất 2 60 4 54 2
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 69 1890 435 1407 48
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 10 225 75 140 10
11201004 Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing 2 45 15 28 2
11201002 Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp 2 45 15 28 2
11201001 Nhập môn du lịch học 2 45 15 28 2
11201003 Quản trị học 2 45 15 28 2
11201029 Nghiệp vụ văn phòng 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 53 1470 315 1125 30
11201007 Thực hiện nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2
11201008 Đảm bảo an ninh – an toàn 2 45 15 28 2
11201009 Ứng dụng tin học trong kinh doanh KS 2 45 15 28 2
11201010 Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng 2 45 15 28 2
11201015 Quản trị tác nghiệp tiền sảnh 2 45 15 28 2
11201017 Phục vụ phòng khách 4 105 15 88 2
11201022 Tổ chức sự kiện 2 45 15 28 2
11201030 Tiếng Anh chuyên ngành Lễ tân 1 4 105 30 73 2
11201031 Tiếng Anh chuyên ngành Lễ tân 2 4 105 30 73 2
11201032 Đăng ký giữ chỗ 4 105 30 73 2
11201033 Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú 4 105 30 73 2
11201034 Phục vụ khách lưu trú 4 105 30 73 2
11201035 Trả buồng và thanh toán 4 105 30 73 2
11201036 Tổ chức giám sát và đào tạo tại bộ phận lễ tân 2 45 15 28 2
11201037 Tổ chức và thực hiện các nghi thức lễ tân ngoại giao 2 45 15 28 2
11201023 Thực tập cơ sở 2 60 0 60 0
11201024 Thực tập nâng cao 3 135 0 135 0
11201025 Thực tập tốt nghiệp 4 180 0 180 0
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (3/5 MH/MĐ) 6 195 45 142 8
11201027 Trang điểm 2 45 15 28 2
11201026 Khiêu vũ 2 60 0 58 2
11202028 Bán và tiếp thị sản phẩm 2 45 15 28 2
11201024 Kỹ thuật chế biến bánh Âu – Á 2 45 15 28 2
11201038 Quản trị doanh thu 2 45 15 28 2
11202019 Cắm hoa 2 45 15 28 2
TỔNG 88 2340 626 1650 64

Lượt xem: 340

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp