Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 435 157 255 23
11106101 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
11106102 Pháp luật 2 30 18 10 2
11106103 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
11106104 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
11106105 Tin học 3 75 15 58 2
11106106 Tiếng Anh  5 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề   79 2415 180 2171 64
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 13 345 45 287 13
11206101 Tin học ứng dụng 2 60   58 2
11206102 Tiếng Anh chuyên ngành cơ bản 3 75 15 57 3
11206103 Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao 3 75 15 57 3
11201101 Nhập môn ngành Quản trị Khách sạn 5 135 15 115 5
11201201 Bài 1: Tổng quan về Quản trị khách sạn 1 28 3 24 1
11204203 Bài 2: Văn hiến Việt Nam và Văn hóa Việt Nam 1 28 3 24 1
11204204 Bài 3: Văn hóa phương Tây và phương Đông 1 28 3 24 1
11206201 Bài 4: Tâm lý con người và khách hàng du lịch 1 28 3 24 1
11206203 Bài 5: Phương pháp học tập bậc cao đẳng 1 23 3 19 1
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 56 1800 105 1654 41
11201104 Quản lý hoạt động lễ tân 10 270 30 230 10
11201204 Bài 1: Ngành công nghiệp lưu trú và hoạt động lễ tân 2 44 15 28 1
11201205 Bài 2: Mối liên hệ giữa lễ tân với các bộ phận khác 2 44 15 28 1
11201206 Bài 3: Nghiệp vụ lễ tân 6 182   174 8
11201105 Quản lý hoạt động buồng phòng 10 270 30 230 10
11201207 Bài 1: Vai trò của hoạt động buồng phòng 1 12 2 9 1
11201208 Bài 2: Nghiệp vụ buồng phòng 5 140 16 119 5
11201209 Bài 3: Quản lý bộ phận buồng phòng 2 60 6 52 2
11201210 Bài 4: Chăm sóc khách hàng trong hoạt động buồng phòng 2 58 6 50 2
11202104 Quản lý dịch vụ ẩm thực cơ bản 8 225 15 202 8
11202202 Bài 1: Tổng quan về dịch vụ ẩm thực 1 20 2 17 1
11202203 Bài 2: Quản lý bộ phận dịch vụ ẩm thực 1 20 2 17 1
11202204 Bài 3: Quản lý thực đơn và kinh doanh dịch vụ ẩm thực 1 24 2 21 1
11202206 Bài 4: Thực hành kỹ năng trang trí bàn tiệc và phục vụ nhà hàng 3 86 5 78 3
11202207 Bài 5: Thực hành pha chế và phục vụ đồ uống 2 75 4 69 2
11201106 Kinh doanh và tiếp thị 8 225 15 202 8
11201211 Bài 1: Tổng quan về kinh doanh và tiếp thị 2 72 5 65 2
11201212 Bài 2: Quản lý bộ phận kinh doanh và tiếp thị 2 72 5 64 3
11201213 Bài 3: Tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của ngành du lịch 3 81 5 73 3
11201107 Quản lý cơ sở vật chất, an ninh, an toàn khách sạn và resort 5 135 15 115 5
11201214 Bài 1: Quản lý cơ sở vật chất 2 60 7 51 2
11201215 Bài 2: Quản lý an toàn, an ninh 3 75 8 64 3
11200101 Thực tập tốt nghiệp 15 675   675  
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (chọn2/4) 10 270 30 230 10
11203105 Quản lý chi phí 5 135 15 115 5
11203222 Bài 1: Các loại chi phí   32 5 26 1
11203223 Bài 2: Hạch toán định mức trong kinh doanh ăn uống   52 5 45 2
11203224 Bài 3: Quản lý hàng tồn kho   51 5 44 2
11203102 Chế biến món ăn cơ bản 5 135 15 115 5
11203202 Bài 1: Tổng quan về chế biến món ăn   20 4 15 1
11203203 Bài 2: Xây dựng thực đơn   20 4 15 1
11203204 Bài 3: Chế biến món ăn Việt Nam   55 4 49 2
11203205 Bài 4: Chế biến món ăn Âu   40 3 36 1
11201114 Tổ chức và quản lý sự kiện 5 135 15 115 5
11201220 Bài 1: Khái quát về tổ chức sự kiện   8 2 6  
11201221 Bài 2: Quy trình tổ chức sự kiện, Hội nghị   52 4 47 1
11201222 Bài 3: Quảng bá và quan hệ truyền thông về sự kiện, hội nghị   40 3 36 1
11201223 Bài 4: Quản lý hợp đồng tổ chức sự kiện, hội nghị   12 2 9 1
11201224 Bài 5: Các rủi ro trong tổ chức sự kiện, hội nghị   12 2 9 1
11201225 Bài 6: Quản lý chất lượng tổ chức sự kiện, hội nghị   11 2 8 1
11201111 Quản trị nguồn nhân lực 5 135 15 115 5
11201227 Bài 1: Phát triển nguồn nhân lực 1 31 4 26 1
11201228 Bài 2: Vận hành nguồn nhân lực 2 46 6 38 2
11201229 Bài 3: Thực hành lập kế hoạch phát triển bản thân và nghề nghiệp 1 32   31 1
11201231 Bài 4: Luật pháp và môi trường làm việc 1 26 5 20 1

Lượt xem: 683

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp