Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 450 191 243 16
11106001 Chính trị 4 90 60 26 4
11106002 Pháp luật 2 30 22 6 2
11106004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 58 14 3
11106005 Tin học cơ bản 3 75 17 55 3
11106007 Tiếng Anh cơ bản 5 120 30 88 2
11206003 Giáo dục thể chất 2 60 4 54 2
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 73 2055 315 1696 44
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 17 405 105 286 14
11201001 Nhập môn du lịch học 2 45 15 28 2
11201004 Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing 2 45 15 28 2
11204001 Nhận biết tài nguyên du lịch Việt Nam và ứng dụng vào hoạt động du lịch 3 75 15 58 2
11201002 Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp 2 45 15 28 2
11201010 Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng 2 45 15 28 2
11204008 Tìm hiểu văn hóa Việt Nam và ứng dụng vào hoạt động du lịch 3 75 15 58 2
11204002 Tìm hiểu Lịch sử Việt Nam và ứng dụng vào hoạt động du lịch 3 75 15 58 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 52 1560 180 1354 26
11204016 Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết minh tuyến, điểm du lịch 3 75 15 58 2
11204022 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành du lịch 1 6 150 30 118 2
11204024 Quản lý các hình thức thanh toán 2 45 15 28 2
11204005 Phát triển và duy trì văn hóa ẩm thực vùng miền 2 45 15 28 2
11204011 Khảo sát và chuẩn bị chương trình du lịch 4 105 15 88 2
11204035 Xây dựng chương trình du lịch 4 105 15 88 2
11204012 Tư vấn và bán chương trình du lịch 3 75 15 57 3
11204027 Điều hành việc thực hiện chương trình du lịch 4 105 15 86 4
11204029 Chuẩn bị trước khi thực hiện chương trình du lịch của hướng dẫn viên 3 75 15 57 3
11204015 Phương pháp hướng dẫn khách tham quan của hướng dẫn viên 4 105 15 88 2
11204018 Tổ chức thực hiện chương trình du lịch 5 135 15 118 2
11204021 Thực tập Tốt nghiệp 12 540 0 540 0
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (2/4 MH/MĐ) 4 90 30 56 4
11204017 Tổ chức các hoạt động hoạt náo cho khách du lịch 2 45 15 28 2
11201022 Tổ chức sự kiện 2 45 15 28 2
11201046 Quản trị nguồn nhân lực 2 45 15 28 2
11201007 Thực hiện nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2
TỔNG 92 2475 433 1974 68

Lượt xem: 323

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp