QUY TRÌNH

XÉT KHEN THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN

 

  1. MỤC ĐÍCH

Giúp cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập, học sinh, sinh viên nắm được cách thức và thứ tự các bước tổ chức bình xét khen thưởng.

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp.

III. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa: Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh thành tích, công trạng và được khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập, công tác.
  2. Từ viết tắt:

– CTHSSV: Công tác học sinh sinh viên.

– TC-KT: Tài chính- Kế toán

– HSSV: Học sinh,Sinh viên

– GVCN, CVHT: Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập

– TDKT: Thi đua khen thưởng

– BCS: Ban cán sự

  1. THÔNG TIN QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

Tên quy trình: Quy trình xét khen thưởng toàn diện, định kỳ

Mô tả: tổ chức xét khen thưởng vào cuối học kỳ, năm học.

Các đối tượng đơn vị liên quan: BGH, Phòng Công tác HSSV, Phòng Đào tạo, NCKH & HTQT, đại diện lãnh đạo Khoa có Sinh viên xét khen thưởng, ĐTN, HSV và Sinh viên vi phạm quy chế.

Đơn vị chịu trách nhiệm chính: Phòng Công tác HSSV

Các bước thực hiện:

Bước 1. Phòng Công tác HSSV triển khai các tiêu chí xét khen thưởng định kỳ cuối học kỳ, năm học, thời gian và thủ tục nộp hồ sơ công khai trên các thông báo của Nhà trường.

Bước 2. Phòng Công tác HSSV căn cứ vào thành thích đạt được trong học tập và rèn luyện trong học kỳ, năm học, sinh viên đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Bước 3. Văn phòng Khoa tập hợp hồ sơ sinh viên, kiểm tra và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện xét khen thưởng. Khoa và GVCN, CVHT tổ chức họp xét từng trường hợp đủ tiêu chuẩn theo quy định (nộp danh sách tổng hợp sinh viên và Biên bản họp Khoa xét sinh viên đủ tiêu chuẩn theo quy định cho Phòng Công tác HSSV đã được thực hiện ở Khoa).

Bước 4. Chuyên viên Phòng Công tác HSSV phụ trách mảng khen thưởng tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu các quy định khen thưởng trong quy chế Công tác HSSV đối với Sinh viên đủ điều kiện xét khen thưởng.

Phòng công tác HSSV lập hồ sơ khen thưởng sinh viên theo quy định đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng của trường xét duyệt (thông qua Phòng Công tác HSSV).

Bước 5. Căn cứ vào đề nghị của Phòng Công tác HSSV, Hội đồng thi đua, khen thưởng của trường tổ chức họp xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với cá nhân, tập thể lớp sinh viên trong học kỳ, năm học.

Bước 6. Công bố danh sách sinh viên và tập thể lớp được khen thưởng trên các phương tiện thông báo của trường.

Bước 7. Tiến hành tổng kết và phát thưởng cá nhân, tập thể lớp sinh viên đạt các danh hiệu thi đua theo định mứckhen thưởng hiện hành.

Bước 8. Lưu vào Hồ sơ khen thưởng.

  1. MẪU HỒ SƠ SỬ DỤNG:
 

STT

 

Tên biểu mẫu áp dụng

 

Mã hóa

 

Đơn vị lưu hồ sơ

1 Thông báo

 

M01.CTHSSV Phòng Công tác HSSV
2 Danh sách HSSV đề nghị khen thưởng lớp…

 

M02.CTHSSV Khoa, chuyên môn
3 Danh sách đề nghị khen thưởng toàn trường

 

M03.CTHSSV Phòng Công tác HSSV
4 Danh sách khen thưởng

 

M04.CTHSSV Phòng Công tác HSSV
5 Biên bản họp hội đồng

 

M05.CTHSSV Phòng CTHSSV, khoa, các đơn vị liên quan
5 Quyết định khen thưởng

 

M06.CTHSSV Phòng CTHSSV, khoa, các đơn vị liên quan

 

  1. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG HỌC SINH – SINH VIÊN
STT Bước thực hiện Nội dung công việc Bộ phận/Người thực hiện Bộ phận/Người phối hợp thực hiện Kết quả đạt được Hạn hoàn thành Biểu mẫu/ Hồ sơ
1 Xác định tiêu chuẩn Căn cứ quy chế công tác học sinh, sinh viên, xác định tiêu chuẩn xếp loại.

 

Phòng đào tạo Phòng CTHSSV Quy chế
2 Lập danh sách Căn cứ tiêu chuẩn xếp loại HSSV thống kê danh sách HSSV đủ điều kiện khen thưởng.

 

Phòng đào tạo Phòng CTHSSV Danh sách HSSV đề nghị khen thưởng lớp… 02 ngày M02.CTHSSV
3 Kiểm tra Tiếp nhận danh sách từ phòng đào tạo, Công tác HSSV, đối chiếu kết quả học tập, rèn luyện, lập danh sách đề nghị khen thưởng của lớp.Rà soát danh sách HSSV đủ điều kiện khen thưởng.

 

GVCN, CVHT Tập thể lớp Danh sách HSSV đề nghị khen thưởng đã được xem xét 01 ngày
4 Tổng hợp danh sách Tổng hợp danh sách HSSV đủ điều kiện đề nghị khen thưởng. Khoa chuyên môn GVCN, CVHT Danh sách HSSV đề nghị khen thưởng của khoa 01 ngày M02.CTHSSV
5 Tổng hợp đề nghị khen thưởng – Tổng hợp danh sách HSSV toàn trường được khen thưởng trình hội đồng thi đua khen thưởng

– Soạn thảo quyết định thành lập HĐ TĐKT

Phòng CT HSSV BGH, Khoa chuyên môn, Danh sách HSSV đề nghị khen thưởng 01 ngày M03.CTHSSV M04.CTHSSV
6 Xem xét Kiểm tra, hoàn thiện danh sách HSSV đủ điều kiện khen thưởng.

 

Hội đồng TĐKT Phòng CT HSSV Danh sách khen thưởng 01 ngày M05.CTHSSV
7 Ra quyết định Soạn thảo quyết định khen thưởng trình BGH ký

 

Phòng CT HSSV Hội đồng TĐKT Quyết định khen thưởng đã ký duyệt 02 ngày M06.CTHSSV
8 Công bố quyết định Thông báo quyết định đến học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan.

 

Phòng CTHSSV Các đơn vị có liên quan Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách 01 ngày Hồ sơ
9 Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ khen thưởng

 

Hồ sơ khen thưởng 01 ngày Hồ sơ

 

M00. Quy trình khen thưởng
M01. Thông báo họp hội đồng TĐKT
M02. Danh sách học sinh sinh viên đề nghị khen thưởng
lớp

M03. Danh sách học sinh sinh viên đề nghị khen thưởng
của khoa

M04. Danh sách học sinh sinh viên đề nghị khen thưởng
của trường

M05. Quyết định
M06. BB Họp

 

Lượt xem: 1349

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp