KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: qtks@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Giáo vụ khoa: 313 – Văn phòng khoa: 81-307)

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa 

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cái tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

Quản lý giáo viên, nhân viên, nguời học thuộc đơn vị mình.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu truởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn thuộc Khoa

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất luợng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của Trường và của Khoa.

Tố chức xây dụng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan của các môn học theo phân công.

Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học công nghệ của giảng viên, giáo viên của bộ môn; sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản trang thiết bị đuợc giao.

Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất luợng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC  

1. CÁC TỔ BỘ MÔN

TT Tên tổ bộ môn
1 Tổ bộ môn Nghiệp vụ lễ tân
2 Tổ bộ môn Nghiệp vụ buồng
3 Tổ bộ môn Tổng hợp – kinh doanh khách sạn

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

Bà Trương Thị Hà
Trưởng Khoa
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Số máy lẻ 81-307)
Email: ttha@ntc.edu.vn

Ông Hồ Lê Khoa Anh
Phó Trưởng Khoa
Email: hlkanh@ntc.edu.vn

III. CÁC NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO

TT Tên ngành/nghề đào tạo  Mã ngành/nghề Trình độ đào tạo
1 Quản trị khách sạn 6810201 Cao đẳng
2 Quản trị khách sạn 5810201 Trung cấp
3 Quản trị khu resort 6810202 Cao đẳng
4 Quản trị khu resort 5810202 Trung cấp
5 Quản trị lễ tân 6810203 Cao đẳng
6 Nghiệp vụ lễ tân 5810203 Trung cấp
7 Quản lý nhà hàng – khách sạn Sơ cấp
8 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Sơ cấp
9 Nghiệp vụ lưu trú Sơ cấp
10 Nghiệp vụ an ninh khách sạn Sơ cấp

Lượt xem: 2207

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp