KHOA QUẢN TRỊ LỮ HÀNH – HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Tầng 3 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: qtlhhddl@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Giáo vụ khoa: 314 – Văn phòng khoa: 81-312)

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa 

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cái tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

Quản lý giáo viên, nhân viên, nguời học thuộc đơn vị mình.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu truởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn thuộc Khoa

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất luợng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của Trường và của Khoa.

Tố chức xây dụng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan của các môn học theo phân công.

Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học công nghệ của giảng viên, giáo viên của bộ môn; sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản trang thiết bị đuợc giao.

Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất luợng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC  

1. CÁC TỔ BỘ MÔN

TT Tên tổ bộ môn
1 Tổ bộ môn Quản trị lữ hành
2 Tổ bộ môn Hướng dẫn du lịch

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

Ông Thẩm Thành Trung
Trưởng Khoa
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Số máy lẻ 81-312)
Email: tttrung@ntc.edu.vn

Bà Lâm Thị Yến
Phó Trưởng Khoa
Email: ltyen@ntc.edu.vn

III. CÁC NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO

TT Tên ngành/nghề đào tạo  Mã ngành/nghề Trình độ đào tạo
1 Hướng dẫn du lịch 6810203 Cao đẳng
2 Hướng dẫn du lịch 5810203 Trung cấp
3 Quản trị lữ hành 6810204 Cao đẳng
4 Quản trị lữ hành 5810204 Trung cấp

Lượt xem: 1958

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp