PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Tầng 1 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: cthssv@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 405)

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Thực hiện công tác học sinh, sinh viên:

Tổ chức thực hiện việc giáo dục sinh viên, học sinh nâng cao nhận thức chính trị và tư tưởng. Xây dựng tính tích cực trong học tập và tu dưỡng rèn luyện nhân cách, đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện công tác quản lý sĩ số HSSV các lớp học, theo dõi, đôn đốc việc nộp học phí của HSSV, làm thủ tục đề xuất việc miễn giảm học phí và duyệt cấp học bổng cho HSSV theo đúng quy định của Nhà nước.

Tổ chức công tác giáo dục ngoài giờ học, khuyến khích các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, xây dựng tình đoàn kết thân ái, sinh hoạt lành mạnh cho HSSV. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực, bảo đảm trật tự an ninh trong Nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị trong Trường, phát động phong trào học tập và rèn luyện đạo đức tác phong, noi gương người tốt việc tốt đối với HSSV; kiến nghị khen thưởng, kỷ luật và kịp thời đề xuất biện pháp xử lý các HSSV vi phạm nội quy, qui chế của Nhà trường và pháp luật của Nhà nước.

2. Thực hiện công tác quản lý ký túc xá:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng phát triển ký túc xá Nhà trường thành một Ký túc xá văn hoá, văn minh, an toàn, trật tự, vệ sinh, sạch, đẹp.

Hàng năm phối hợp đề xuất nhu cầu sử dụng, trang bị mới, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị, nhà cửa và các công trình xây dựng khác để phục vụ cho công tác quản lý cũng như phục vụ cho học sinh, sinh viên sống trong khu Ký túc xá.

Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa và lên phương án giải quyết kịp thời các hiện tượng vi phạm tài sản cũng như gây cháy nổ trong khu vực Ký túc xá.

Tổ chức cuộc sống của HSSV trong Ký túc xá: Tổ chức đón tiếp, ký và thực hiện họp đồng nội trú với học sinh, sinh viên theo quy định, bố trí sắp xếp phòng ở, phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác HSSV nội trú và nội quy Ký túc xá; đăng ký tạm trú theo quy định cho học sinh, sinh viên; lập danh sách học sinh, sinh viên trong Ký túc xá và quản lý dữ liệu bằng máy tính để phục vụ tra cứu và gửi danh sách các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường khi có yêu cầu.

Tổ chức và quản lý nhân sự làm nhiệm vụ trực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trong khu vực Ký túc xá. Phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu Ký túc xá và toàn Trường.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao trong khu Ký túc xá; tổ chức các hoạt động xây dựng lối sống lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xấu xâm nhập vào sinh viên; phối hợp với công an địa phương trong công tác phòng chống và xử lý các tệ nạn xã hội trong Ký túc xá.

Phối hợp với GVCN đôn đốc thu các khoản kinh phí đối với học sinh, sinh viên nội trú trong Ký túc xá theo quy định.

Theo dõi việc ăn ở, sinh hoạt, học tập của học sinh, sinh viên trong Ký túc xá; báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng và các cơ quan chức năng về các hiện tượng không lành mạnh trong học sinh, sinh viên. Đề xuất với Nhà trường hình thức xử lý đối với những học sinh, sinh viên vi phạm quy định của Nhà trường.

Phối hợp với y tế Nhà trường, tổ chức phòng dịch bệnh trong khu nội trú khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho y tế Nhà trường và cơ quan y tế địa phương áp dụng các biện pháp xử lý cần thiết.

3. Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Ông Phan Ngọc Hậu
Trưởng Phòng 
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Số máy lẻ 405)
Email: pnhau@ntc.edu.vn

Bà Trần Thị Thu Hiền
Phó trưởng Phòng 
Email: ttthien@ntc.edu.vn

2. CHUYÊN VIÊN ĐƠN VỊ

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh
Chuyên viên
Email: ntpthanh@ntc.edu.vn

Bà Nguyễn Thị Hiền
Chuyên viên 
Email: nthien@ntc.edu.vn

Ông Hoàng Minh Quân
Chuyên viên
Email: hmquan@ntc.edu.vn

Ông Trần Đăng Quang
Chuyên viên 
Email: tdquang@ntc.edu.vn

Bà Phan Trần Hiếu Kiên
Chuyên viên 
Email: pthkien@ntc.edu.vn

Bà Nguyễn Thị Huệ
Chuyên viên 
Email: nthue@ntc.edu.vn

Ông Cao Văn Đạo
Chuyên viên
Email: cvdao@ntc.edu.vn

Bà Võ Nguyễn Khánh Linh
Chuyên viên 
Email: vnklinh@ntc.edu.vn

Lượt xem: 1964

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp