PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: ktdbclgd@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 414)

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức làm các loại đề thi và hình thức thi các mô đun/môn học. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức xây dụng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi cho từng mô đun/môn học, cải tiến và phát triển các hình thức thi phù họp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

Thường trực công tác khảo thí; quản lý và giám sát việc tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi. Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức các kỳ thi tự luận và trắc nghiệm trên máy tính. Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên, giáo viên.

Phối hợp với các khoa chuyên môn; Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính, Tổng hợp trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế.

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi kết thúc môn học, thi học kỳ, thi lại, học lại và thi tốt nghiệp.

Tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi – kiểm tra đánh giá cho các đơn vị; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên và giáo viên trong Trường về công tác khảo thí.

Tham mưu cho Ban Giám hiệu triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục (Bao gồm: Phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo…).

Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chất lượng đào tạo.

Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, giáo viên, công tác phục vụ học tập của học sinh, sinh viên.

Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng trường cao đẳng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội. Là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo về đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm.

Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức các hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Nhà trường trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng (Bao gồm: Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục).

Tham mưu cho Hiệu trưởng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác do Hiệu trưởng giao. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, xử lý và nhũng vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý trong Trường.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Phòng.

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

Ông Trần Ngọc Huân
Trưởng Phòng
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Số máy lẻ 414)
Email: tnhuan@ntc.edu.vn

Ông Nguyễn Duy Dũng
Phó Trưởng Phòng
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Số máy lẻ 409)
Email: nddung@ntc.edu.vn

Lượt xem: 1971

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp