QUY TRÌNH

XÉT KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN

 1. Mục đích:

Việc xây dựng,
thực hiện và duy trì quy trình này nhằm giúp cho cán bộ làm công tác quản lý
học sinh sinh viên, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, ban cán sự lớp, những
HSSV vi phạm nắm được những quy định trình tự, thủ tục thực hiện xét kỷ luật
đối với học sinh, sinh viên của trường.

2. Phạm vi áp
dụng:

Qui trình này áp
dụng đối với HSSV Trường Cao đẳng Du Lịch Nha Trang.

II. ĐỊNH NGHĨA
VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Địnhnghĩa:

2. Từ viết
tắt:

2.1. HĐKL: Hội
đồng kỷ luật

2.2. HSSV: Học
sinh, sinh viên

2.3. TC- KT: Tài
chính kế toán

2.4. Công tác
HSSV: Công tác học sinh, sinh viên

III. LƯU ĐỒ (Xem
trang 2)

IV. ĐẶC TẢ QUY
TRÌNH (Xem trang 3 đến trang 8)

V. MẪU HỒ SƠ SỬ
DỤNG:

STT

Tên biểu mẫu áp dụng

Mã hóa

Đơn vị lưu hồ sơ

1

Thông báo

KL-CTHSSV.M01

HSSV

2

Bản tường trình sự việc

KL-CTHSSV.M02

Phòng CTHSSV

3

Bản kiểm điểm

KL-CTHSSV.M03

Phòng CTHSSV

4

Biên bản họp xét kỷ luật tại
lớp

KL-CTHSSV.M04

GVCN

5

Đề nghị cấp Khoa

KL-CTHSSV.M05


Phòng CTHSSV

6

Biên bản họp xét KL cấp trường

KL-CTHSSV.M06


Phòng CTHSSV

7

Quyết định thành lập hội đồng

KL-CTHSSV.M07


Phòng CTHSSV

8

Quyết định KL

KL-CTHSSV.M08


Phòng CTHSSV

9

Sổ theo dõi học sinh vi phạm

KL-CTHSSV.M09


Phòng CTHSSV


ĐẶC TẢ QUY TRÌNH XÉT KỶ LUẬT HỌC SINH – SINH VIÊNSTTBước thực hiệnNội dung công việcBộ phận/Người thực hiệnBộ phận/Người phối hợp thực hiệnKết quả đạt đượcHạn hoàn thànhBiểu mẫu/ Hồ sơ

1


Phản ánh thông tin


-Thông qua điện thoại


– Báo cáo trực tiếp vụ việc.


– Thông qua tin nhắn điện thoại

Cá nhân và các đơn vị cung cấp
thông tin

Phòng Công tác HSSV

 

Trong hoặc sau khi xảy ra

 

2


Tiếp nhận thông tin vi phạm


Nhận thông tin từ các cá nhân và đơn vị liên quan

Phòng Công tác HSSV

Cá nhân và các đơn vị cung cấp
thông tin

Thông tin HSSV vi phạm

 

 

3


Xác minh thông tin


Cử giáo viên xác minh thông tin, tìm hiểu nguyên nhân, lý do

Phòng Công tác HSSV

HSSV

Thông tin đã được xác minh

1 ngày khi nhận được thông tin

 

4


Triệu tập HSSV


Thông báo triệu tập HSSV đến làm việc

Phòng Công tác HSSV

 

 

 

 

5


Viết tường trình, kiểm điểm

 

HSSV vi phạm

 

 

 

 

6


Kiểm tra

 

Phòng Công tác HSSV

 

 

 

 

 

 

M00. Thông tin chung
M01. Thông báo
M02. Bản tường trình sự việc
M03. Bản kiểm điểm
M04. Biên bản họp xét kỉ luật tại lớp
M05. Đề nghị của khoa
M06. Biên bản họp xét kỉ luật cấp trường
M07. Quyết định thành lập hội đồng kỉ luật
M08. Quyết định thi hành kỉ luật sinh viên
M09. Sổ theo dõi HSSV vi phạm

 

 

Lượt xem: 2186

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp