A. Các Khoa chuyên môn

1. Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành
- Vị trí: Tầng 4 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 410, 405

2. Khoa Quản trị Khách sạn
- Vị trí: Tầng 3 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 313, 307, 311

3. Khoa Quản trị Chế biến món ăn
- Vị trí: Tầng 4 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 411

4. Khoa Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn du lịch
- Vị trí: Tầng 3 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 312, 302

5. Khoa Quản trị Nhà hàng
- Vị trí: Tầng 3 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ: 304, 305

B. Chức năng – Nhiệm vụ của các Khoa

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của Trường và của Khoa;
- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan của các môn học theo phân công;
- Triến khai kế hoạch giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, công nghệ của giảng viên, giáo viên của bộ môn; sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao;
- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.