A. Các tổ chức Đoàn thể

1. Công Đoàn trường
- Vị trí: Tầng 3 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ:

2. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Vị trí: Tầng 3 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ:

3. Hội Sinh viên Việt Nam
- Vị trí: Tầng 3 – Nhà A (Khu hiệu bộ)
- Điện thoại: (0258) 3 551 777 – Máy lẻ:

B. Chức năng – Nhiệm vụ
- Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong trường hoạt động theo Hiên pháp, pháp luật và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phân thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường.