Danh sách công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp môn: Lý thuyết chuyên môn nghề, khóa thi ngày 25/6/2019.

Lưu ý: Thời hạn sinh viên nộp đơn xin Phúc khảo về Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT: 3/7/2019 - 6/7/2019.