PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Tầng 1 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: hcth@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 106)

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Thực hiện công tác Tổ chức cán bộ:

         Căn cứ vào chế độ, chính sách của pháp luật, qui định của cơ quan có thẩm quyền và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, tham mưu cho Hiệu trưởng về mô hình tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của Trường, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ theo đúng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ, nghiên cứu, đề xuất công tác quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, giáo viên; xây dựng kế hoạch về nhân sự dài hạn và hàng năm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

         Chủ trì phối hợp với phòng, khoa, bộ môn, trung tâm để xây dựng quy định về tiêu chuẩn chức danh trình Hiệu trưởng phê duyệt.

         Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng hàng năm theo kế hoạch được duyệt; soạn thảo hợp đồng và các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng lao động.

         Giúp Hiệu trưởng tổ chức và tổng kết các phong trào thi đua của Nhà trường, chuẩn bị các báo cáo sơ, tổng kết công tác hoạt động chung của Nhà trường theo yêu cầu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện các thủ tục phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà giáo, các chức danh giảng viên, giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính.

         Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình công tác, nắm tình hình hoạt động và đề xuất các biện pháp điều hành, xử lý các tình huống cụ thể xảy ra trong Nhà trường. Điều hoà, phối hợp công tác giữa các đơn vị, làm lịch sinh hoạt công tác, làm thư ký ghi biên bản cho các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Thực hiện công tác Tài chính, kế toán:

         Thực hiện quản lý thống nhất các qui định về tài chính, kế toán của Trường theo đúng chế độ, chính sách của pháp luật. Lập kế hoạch thu, chi hàng năm, hàng quý của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và hướng dẫn của cấp trên.

         Tổ chức thực hiện thu, chi các khoản mục nguồn kinh phí được cấp, học phí của sinh viên, học sinh và các nguồn thu khác theo quy định của Nhà nước. Lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán tài chính của Nhà nước, cân đối nguồn thu và dự kiến chi phí phù hợp với đặc điểm hoạt động của Trường.

         Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tài chính kế toán đáp ứng các dự án phát triển của Nhà trường theo kế hoạch ngắn, trung và dài hạn.

         Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị… của tất cả các bộ phận trong trường và tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản thiết bị kỹ thuật định kỳ, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của Nhà nước và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

         Chấp hành các quy định báo cáo tài chính theo đúng quy định của các cơ quan Nhà nước có liên quan.

3. Thực hiện công tác Hành chính, Quản trị:

         Tổ chức tốt việc bảo đảm đầy đủ kịp thời, có chất lượng các nhu cầu về trang thiết bị, vật chất, phòng học, âm thanh, ánh sáng… bảo đảm cho các hoạt động của Trường theo đúng kế hoạch.

         Lập kế hoạch, đề xuất việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật sau khi trao đổi thống nhất với các đơn vị có liên quan để báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện.

         Tổ chức việc bảo trì, lau chùi, bảo quản các trang thiết bị kỹ thuật trong Nhà trường, phục vụ yêu cầu giảng dạy, làm việc của các đơn vị.

         Thực hiện công tác văn thư, in ấn, quản lý con dấu, công tác vệ sinh, công tác phục vụ, chăm sóc y tế. Tổ chức việc thực hiện các qui chế về quản lý hành chính, bảo đảm cho Nhà trường hoạt động đồng bộ, liên tục có hệ thống, đạt hiệu quả cao.

         Tổ chức việc đưa đón giảng viên và giáo viên, cán bộ đi công tác theo kế hoạch của Hiệu trưởng; tổ chức phục vụ khánh tiết các Hội nghị của Trường.

         Tổ chức công tác thường trực bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự trong Nhà trường.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. CÁC BỘ PHẬN – TỔ CHUYÊN TRÁCH

TT Tên bộ phận – Tổ chuyên trách Email Điện thoại
1 Văn phòng Đảng Ủy – Ban giám hiệu vpbgh@ntc.edu.vn 203
2 Văn thư vanthu@ntc.edu.vn 110
3 Bộ phận Tổ chức Cán bộ tccb.hcth@ntc.edu.vn 107
4 Bộ phận Tài chính Kế toán tckt.hcth@ntc.edu.vn 212
5 Tổ Hành chính hc.hcth@ntc.edu.vn 110
6 Tổ Quản trị hcqt.hcth@ntc.edu.vn 112
7 Tổ Thi đua – Khen thưởng thtd@ntc.edu.vn 101
8 Tổ Quy chế quyche@ntc.edu.vn 203
9 Tổ Bảo vệ 81-102
81-306

 

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Ông Nguyễn Hữu Thắng
Trưởng Phòng
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Số máy lẻ 106)
Email: nhthang@ntc.edu.vn

Ông Lê Quang Ngọc
Phó Trưởng Phòng
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Số máy lẻ 107)
Email: lqngoc@ntc.edu.vn

Lượt xem: 2673

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp